Mezo Myyntilaskut - ilmainen ja helppo käyttöinen laskutusohjelma

Talenomin Verkkopalvelun käyttöehdot

1. Yleistä

Verkkopalvelutunnuksilla käytettävä palvelu on Talenom-konsernin (Talenom) tuottama ja ylläpitämä mezo.fi – verkkopalvelukokonaisuus (Verkkopalvelu), jonka sisältö määräytyy tarkemmin Verkkopalvelua koskevan verkkopalvelusopimuksen, sitä koskevien käyttöohjeiden ja palvelutietojen perusteella.

Asiakas on Talenomin Verkkopalvelua käyttävä juridinen tai luonnollinen henkilö, jolla on verkkopalvelusopimuksen mukainen oikeus käyttää Verkkopalvelua. Juridisesta henkilöstä voidaan käyttää myös nimitystä Yhteisöasiakas.

2. Talenomin Verkkopalvelu ja verkkopalvelusopimuksen syntyminen

Talenom määrittelee Verkkopalvelussa tarjottavat palvelut. Osa palveluista on maksullisia. Talenomilla on oikeus erikseen Asiakkaalle ilmoittamatta tehdä palveluvalikoimaan, palvelujen toimintaan ja palvelujen sisältöön muutoksia.

Asiakas voi käyttää Verkkopalvelua etäviestintävälineellä kuten tietokoneella tai muulla päätelaitteella, joka soveltuu Verkkopalvelun käyttämiseen.

Verkkopalvelusopimus tulee voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt Verkkopalvelun käyttöehdot ja täyttänyt Verkkopalvelun avauksessa tarvittavat tiedot Verkkopalveluun liittyvillä www-sivuilla sekä rekisteröitynyt Verkkopalveluun. Asiakas on rekisteröitynyt ja rekisteröityminen Verkkopalveluun on hyväksytty, kun Talenom on antanut Asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan (Tunnistetiedot). Talenom varaa Verkkopalvelun Tunnistetietojen antamista varten kohtuullisen ajan.

Luonnollisten henkilöiden osalta maksullisen Verkkopalvelun ostamisen edellytyksenä on vähintään 15 vuoden ikä. Alle 18-vuotiaalta tai muutoin vajaavaltaiselta edellytetään maksullisten palveluiden ostamiseen huoltajan suostumus tai että oikeustoimi on olosuhteisiin nähden tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen tai että oikeustoimi tehdään vajaavaltaisen omalla työllä ansaitsemilla varoilla.

Maksullisten verkkopalvelujen osalta Talenomilla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia Asiakkaalta kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta.

3. Verkkopalvelun Tunnistetiedot ja Asiakkaan vastuu niiden käyttämisestä

Rekisteröityessään Verkkopalveluun Asiakas saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan (Tunnistetiedot). Tunnistetietoja saa käyttää vain se Asiakas, jolle Talenom on ne antanut.

Asiakas sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksensa ja salasanansa erillään toisistaan. Asiakas sitoutuu säilyttämään Tunnistetiedot muutenkin huolellisesti. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että Tunnistetiedot eivät joudu ulkopuolisten tietoon.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Talenomille, jos Tunnistetiedot ovat kadonneet tai Asiakkaalla on syytä epäillä, että Tunnistetiedot ovat joutuneet ulkopuolisten haltuun.

Asiakas vastaa Talenomille ja kolmannelle osapuolelle Tunnistetiedoillaan tapahtuneesta Verkkopalvelun käytöstä ja siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista ja kustannuksista. Asiakas vastaa kaikesta Talenomille ja kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta, jos Asiakas on säilyttänyt Tunnistetietojaan huolimattomasti tai Tunnistetietojen joutuminen ulkopuolisten haltuun on johtunut Asiakkaan sellaisesta menettelystä, johon Asiakas on myötävaikuttanut.

Talenomilla on oikeus muuttaa Asiakkaan Tunnistetietoja tai uusia Asiakkaan Tunnistetiedot toimittamalla Asiakkaalle uudet Tunnistetiedot.

Talenom lähettää Tunnistetiedot sähköpostitse Asiakkaalle tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas vastaa sähköpostinsa tietoturvasta. Tunnistetietojen lähettäminen sähköpostitse tapahtuu aina Asiakkaan vastuulla. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Talenomille yhteystietojensa muuttumisesta. Talenom lähettää Yhteisöasiakkaan Tunnistetiedot Yhteisöasiakkaan ilmoittamalle yhteyshenkilölle. Yhteisöasiakkaan on ilmoitettava Talenomille viipymättä yhteyshenkilön vaihtumisesta.

Talenom tunnistaa Asiakkaan tämän kirjautuessa Tunnistetiedoillaan Verkkopalveluun. Tunnistetietojen käyttäminen Verkkopalvelun edellyttämällä tavalla vastaa Asiakkaan allekirjoitusta. Asiakas vastaa kaikista muutoksista, ilmoituksista ja muista toimista, jotka Asiakas on tehnyt Tunnistetietojaan käyttämällä. Yhteisöasiakas hyväksyy Talenomiin nähden sen, että Asiakkaana olevan juridisen henkilön Tunnistetietoja käyttävällä henkilöllä on juridisen henkilön puolesta aina Verkkopalvelun käyttöoikeus, vaikka tästä ei olisi erikseen Talenomin kanssa sovittu.

4. Verkkopalvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet

Asiakas hankkii itse omalla kustannuksellaan kaikki Verkkopalvelua varten tarvittavat laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet.

Talenom ei takaa sitä, että Verkkopalvelua on mahdollista käyttää Asiakkaan laitteilla. Asiakas vastaa laitteiden, ohjelmistojen, liittymien ja yhteyksien käyttö- ja ylläpitokustannuksista sekä turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Talenomilla on oikeus keskeyttää Verkkopalvelun tarjoaminen Asiakkaalle, jos Asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmistot, liittymät tai yhteydet vaarantavat Verkkopalvelun turvallisuuden.

Talenom vastaa omien tietojärjestelmiensä osalta siitä, että niiden tietoturva on asianmukaisella tavalla järjestetty.

5. Asiakkaan antamien tietojen sisältö ja vastuu niiden oikeellisuudesta

Asiakkaan Verkkopalvelussa tekemän toimenpiteen ajankohta ja sisältö sekä Verkkopalveluun liittyvä muu asiointi rekisteröityy ja todennetaan Talenomin ylläpitämistä tietojärjestelmistä.

Asiakas vastaa kaikkien antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja kaikista vahingoista, joka voi aiheutua siitä, että Asiakkaan Talenomille antamat tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä.

Talenom toteuttaa Asiakkaan tekemät toimet Asiakkaan antamien tietojen perusteella. Talenomilla ei ole missään tilanteessa velvollisuutta seurata, tarkistaa tai muutenkaan kontrolloida tai verrata Asiakkaan antamia tietoja tai niiden oikeellisuutta Asiakkaan liiketoimintaan tai muuten.

6. Asiakkaan Verkkopalvelua koskevat huomautukset ja vaatimukset

Asiakas on velvollinen tekemään Verkkopalvelua koskevat huomautukset ja vaatimukset Talenomille kirjallisesti viipymättä ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun huomautuksen tai vaatimuksen peruste oli tullut tai olisi pitänyt tulla Asiakkaan tietoon.

7. Talenomin oikeus keskeyttää Verkkopalvelun käyttäminen

Talenomilla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Verkkopalvelun käyttäminen, jos se on välttämätöntä Verkkopalvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Talenom pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Verkkopalvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan Talenomin normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos Verkkopalvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, Talenom pyrkii minimoimaan Asiakkaalle aiheutuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin.

Talenom ei vastaa mistään Asiakkalle edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta vahingosta tai haitasta taikka siitä, että Talenomin tekemät toimenpiteet edellyttävät tai aiheuttavat mitä tahansa toimenpiteitä tai seurauksia Asiakkaan laitteissa, ohjelmistoissa, liittymissä tai yhteyksissä taikka muuten.

Talenomilla on oikeus keskeyttää Verkkopalvelun käyttäminen välittömästi, jos Asiakas ei noudata Verkkopalvelun käyttöehtoja tai Talenomilla on perusteltu syy epäillä, että Verkkopalvelua käytetään lainvastaisesti tai tavalla, joka voi aiheuttaa Talenomille tai ulkopuolisille vahinkoa.

8. Talenomin vastuunrajoitukset

Talenom ei vastaa missään tilanteessa Verkkopalvelussa mahdollisesti olevista häiriöistä tai virheistä johtuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Välillisenä tai epäsuorana vahinkona pidetään esimerkiksi tulon menetystä, saamatta jäänyttä tuottoa, muissa sopimussuhteissa aiheutuvia häiriöitä ja vahinkoja taikka muuta ennakoitavaa vahinkoa. Talenom ei vastaa missään tilanteessa miltään osin myöskään ylivoimaisesta esteestä tai muusta vastaavasta syystä aiheutuneesta vahingosta.

Talenom ei missään tilanteessa vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat Verkkopalvelun sisältämistä maksuttomista palveluista tai Verkkopalvelun vähäisistä vioista tai puutteista riippumatta siitä, onko kyseinen palvelu maksullinen vai maksuton.

Talenom ei vastaa Verkkopalvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Verkkopalvelun yhteydessä myytävien tuotteiden tai palvelujen virheettömyydestä taikka niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Talenom ei vastaa Palvelun yhteydessä olevien tai Palvelun kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Talenomin välittömiä vahinkoja koskevan vastuun enimmäismäärä on aina Asiakkaan yhden (1) kuukauden ajalta Verkkopalvelusta maksamien maksujen määrä.

9. Verkkopalvelun maksut

Maksullisten verkkopalvelujen maksuista ja laskutuksesta ilmoitetaan verkkopalvelun www-sivuilla. Verkkopalveluiden käytöstä aiheutuvat maksut laskutetaan Asiakkaalta kuukausittain. Jos laskun loppusumma on alle 10 euroa, voidaan laskutusta kuitenkin lykätä siten, että 10 euroa tulee täyteen. Maksuihin ja laskutukseen sovelletaan Talenomin yleisiä toimitusehtoja

Ilmoitettuihin hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

10. Tietosuoja

Talenom rekisteröi tiedot, jotka Asiakas ilmoittaa itsestään rekisteröitymisen yhteydessä. Talenom voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja Asiakkaista. Rekisteröidyt tiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan, mutta enintään viisi (5) vuotta asiakassuhteen päättymisestä. Tietoja voidaan käsitellä ja käyttää asiakassuhteeseen liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan sekä Talenomin ja sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella Talenomin verkkopalveluun liittyvien www-sivujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.
Talenomilla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön edellä mainittuihin tarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Talenomin asiakaspalveluun. Mezo.fi palvelun osalta noudatetaan muilta osin Talenomin tietosuojaselosteessa mainittuja periaatteita tiedonsuojaukseen liittyen.

11.Verkkopalvelusopimuksen voimassaolo, päättäminen ja päättyminen

Verkkopalvelusopimus tulee voimaan edellä kohdassa 2. todetulla tavalla.

Kummallakin osapuolella on oikeus kirjallisesti irtisanoa Verkkopalvelusopimus päättymään ilman irtisanomisaikaa, jonka jälkeen Talenomilla on kohtuullinen aika Asiakkaan Verkkopalvelun käyttömahdollisuuden sulkemista varten.

Talenomilla on oikeus pitää Verkkopalvelusopimusta Asiakkaan kanssa ilman erillistä irtisanomista päättyneenä, jos Asiakas ei ole käyttänyt Verkkopalvelua kolmeen (3) kuukauteen. Talenomilla on tällöin oikeus poistaa Asiakkaan Tunnistetiedot rekistereistään.

Asiakas vastaa Verkkopalvelussa tekemistään toimenpiteistä ja antamistaan tiedoista myös Verkkopalvelusopimuksen päättymisen jälkeen.

12. Verkkopalvelun käyttöehtojen muuttamisoikeus

Talenomilla on oikeus muuttaa näitä Verkkopalvelun käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Verkkopalvelun omilla www-sivuilla (www.mezo.fi) vähintään yhtä (1) kuukautta aikaisemmin.

Asiakkaan, joka ei hyväksy Verkkopalvelun käyttöehtojen muutosta, tulee irtisanoa verkkopalvelusopimus kirjallisesti ennen muutoksen voimaantuloa.

13. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Tähän sopimuksen sovelletaan Suomen lakia. Verkkopalvelusopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joita ei saada neuvotteluteitse ratkaistua, ratkaistaan yleisessä alioikeudessa.

Vertaa tilitoimistoasi